Title Image

About us

Welcome to the website of the Finnish Society for Immunology.

It provides up-to-date information about various immunology-related events in Finland.

The Events page includes information about upcoming meetings, congresses, etc. in Finland. We also provide information about meetings held abroad and other events, such as open post-doc positions, etc.

If you would like to add an event or a notification on our website, please contact our secretary Tapio Lönnberg (tapio.lonnberg at immunologiayhdistys.fi).

History

Suomen Immunologiayhdistyksen – Finlands immunologiföreningin perustava kokous pidettiin 22.11.1974 Meilahden Lääketieteellisten Teoreettisten laitosten luentosalissa. Kokouksessa oli läsnä 38 henkilöä. Perustajajäsenia oli 53. Johtokunnann kokoonpanoksi valittiin: Pj Odd Wager (varamies Jorma Räsänen), varapj Olli Mäkelä (varamies Marja Lehtinen), sekä jäseniksi Kauko Kouvalainen, Paavo Toivanen, Juhani Leikola ja Sirkka Kontiainen, sekä heille henkikökohtaisiksi varamiehiksi: Veijo Raunio, Jussi Eskola, Jukka Koistinen sekä Timo Kosunen. 10.12.1974 Suomen Immunologiayhdistys (58 jäsentä) liittyi kolleektiivijäsenenä Scandinavian Society for Immunology’iin. Yhdistys rekisteröitiin 18.03.1975

The Rules

1§        Yhdistyksen nimenä on Suomen Immunologiayhdistys – Finlands Immunologiförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§        Yhdistyksen tarkoituksena on immunologisen tutkimuksen edistäminen, immunologisen tiedon levittäminen, kotimainen ja kansainvälinen yhteistoiminta immunologian alalla sekä tietojen vaihto perusimmunologian, soveltavan immunologian sekä immunologiaa sivuavien kliinisten ja teoreettisten tieteenalojen välillä.

The society belongs to the Scandinavian Society for Immunology (SSI), and therefore to the European Federation of Immunological Societies (EFIS) and the International Union of Immunological Societies (IUIS). The Finnish National Committee is connected to the society. Its task is to bring together the national science community and international science associations and researcher communities in the field. The Finnish National Committee consists of a chairperson and eight members. The members of the Finnish National Committee are elected by the annual meeting of the society. The Finnish National Committee can decide how to conduct its internal activities, and legal acts conducted by the Finnish National Committee have to be approved by the Executive Committee. The action plan of the Finnish National Committee will be attached to the action plan of the society. The society's Executive Committee shall approve the separate financial statements and the annual report of the Finnish National Committee. The financial statements and the annual report of the Finnish National Committee are included in the financial statements and the annual report of the society.

Yhdistys kuuluu the Scandinavian Society for Immunology:iin (SSI), mitä kautta myös European Federation of Immunological Societies:iin (EFIS) ja International Union of Immunological Societies:iin (IUIS).

Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen Immunologian kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.  Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.  Kansalliskomitean jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Kansalliskomitea voi päättää sisäisestä toiminnastaan niin, että kansalliskomitean tekemät oikeustoimet vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa.

Kansalliskomitean toimintasuunnitelma liitetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan.

Yhdistyksen hallituksen on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus. Kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus sisältyvät yhdistyksen tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen.

3§        Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen immunologiasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla juridinen henkilö.

4§        Uudet jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus.

5§        Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, kun hän on ilmoittanut aikeestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan. 

 Upon proposal by the Executive Committee, a meeting of the society may expel a member who has failed to pay the membership within six months of it becoming due or whose actions are contrary to the purpose of the society or who damages the reputation of the society.

6§        Yhdistys voi kutsua ansioituneita henkilöitä kunniajäsenekseen. Tästä päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kolmen neljänneksen enemmistöllä annettujen äänien määrästä.

7§        Yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja.

8§        Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

 1) Presentation of the annual report, financial statements and the auditors'/operations inspectors' report;

 2) Approval of the financial statements of the previous financial year;

 3) Decision to grant discharge to the Executive Committee or decision of possible measures required by the management or accounting of the society;

 4) Decision on the amount of the membership fee and approval of the operating and financial plan for the current year;

 5) Election of the members of the Executive Committee;

 6) Appointment of two auditors or operations inspectors and their personal deputies

9§        Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa sen jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

10§      Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen jäsenilleen lähetettävällä kokouskutsulla. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

11§      Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen vuosikokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä osallistuu kokoukseen.

12§      Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

13§      Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

 Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmistettava ja annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

14§      Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

15§      Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yksimielisesti yhdessä kokouksessa tai kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Muutos on hyväksyttävä samassa muodossa kummassa­kin kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava.

16§      Ellei säännöissä toisin sanota, äänestyksessä voittaa se mielipide, jonka puolesta useimmat ovat äänestäneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muutoin puheenjohtajan kanta.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

17§      Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna annettujen äänten määrästä. Purkamisesta on kokouskutsusta mainittava. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan siten kun yhdistyksen kokous päättää.

18§      Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä.