1§        Yhdistyksen nimenä on Suomen Immunologiayhdistys – Finlands Immunologiförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2§        Yhdistyksen tarkoituksena on immunologisen tutkimuksen edistäminen, immunologisen tiedon levittäminen, kotimainen ja kansainvälinen yhteistoiminta immunologian alalla sekä tietojen vaihto perusimmunologian, soveltavan immunologian sekä immunologiaa sivuavien kliinisten ja teoreettisten tieteenalojen välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kurssi-, kongressi-, ja luentotilaisuuksia, antaa pyydettäessä asiantuntijalausuntoja immunologisen toiminnan alalta, tekee aloitteita työmarkkinajärjestöille ja viranomaisille, harjoittaa alan koulutustoimintaa sekä voi myöntää apurahoja ja jakaa palkintoja immunologian tutkijoille, harjoittaa alan julkaisutoimintaa ja järjestää arpajaisia ja vastaavia toimintaansa rahoittaakseen.

Yhdistys kuuluu the Scandinavian Society for Immunology:iin (SSI), mitä kautta myös European Federation of Immunological Societies:iin (EFIS) ja International Union of Immunological Societies:iin (IUIS).

Yhdistyksen yhteydessä toimii Suomen Immunologian kansalliskomitea, jonka tehtävänä on yhdistää kansallinen tiedeyhteisö alan kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tutkijayhteisöihin.  Kansalliskomitean muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.  Kansalliskomitean jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Kansalliskomitea voi päättää sisäisestä toiminnastaan niin, että kansalliskomitean tekemät oikeustoimet vahvistetaan yhdistyksen hallituksessa.

Kansalliskomitean toimintasuunnitelma liitetään yhdistyksen toimintasuunnitelmaan.

Yhdistyksen hallituksen on hyväksyttävä erillinen kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus. Kansalliskomitean tilinpäätös ja vuosikertomus sisältyvät yhdistyksen tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen.

3§        Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen immunologiasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla juridinen henkilö.

4§        Uudet jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus.

5§        Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä kolmen kuukauden kuluessa siitä lukien, kun hän on ilmoittanut aikeestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan. 

 Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kuusi kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan estää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista taikka vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

6§        Yhdistys voi kutsua ansioituneita henkilöitä kunniajäsenekseen. Tästä päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kolmen neljänneksen enemmistöllä annettujen äänien määrästä.

7§        Yhdistys voi kerätä jäseniltään jäsenmaksuja.

8§        Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: 

  1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto;
  2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
  3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilinpito ehkä antavat aihetta;
  4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja hyväksytään kuluvan toimintakauden toiminta ja taloussuunnitelma;
  5. valitaan hallituksen jäsenet
  6. valitaan kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet

9§        Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa sen jäsenmäärästä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.

10§      Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta erikseen jäsenilleen lähetettävällä kokouskutsulla. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

11§      Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen vuosikokouksessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään viisi jäsentä osallistuu kokoukseen.

12§      Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

13§      Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

 Tilinpäätös ja vuosikertomus edelliseltä vuodelta on valmistettava ja annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

14§      Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa johtokunnalle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

15§      Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yksimielisesti yhdessä kokouksessa tai kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Muutos on hyväksyttävä samassa muodossa kummassa­kin kokouksessa. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittava.

16§      Ellei säännöissä toisin sanota, äänestyksessä voittaa se mielipide, jonka puolesta useimmat ovat äänestäneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muutoin puheenjohtajan kanta.

Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

17§      Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa, vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljänneksen äänten enemmistöllä luettuna annettujen äänten määrästä. Purkamisesta on kokouskutsusta mainittava. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan siten kun yhdistyksen kokous päättää.

18§      Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä.